Ons Charter

Het V.K.S.O. Charter


Inleiding

Wij, als vereniging, willen ervoor kunnen zorgen dat al onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij hierbij heel belangrijk.

V.K.S.O. Zerkegem wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Ons sportterrein moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.

V.K.S.O. Zerkegem wil deze gedragscode vastleggen door middel van een Charter.

Het bestuur, de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van dit Charter. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

 Algemeen

Het Charter geldt voor ALLE leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels (dus voor alle leden en ook bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.


Doelstelling

V.K.S.O. Zerkegem wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van het voetballend vermogen en het verenigingsgevoel willen we ervoor zorgen dat V.K.S.O. Zerkegem een kindvriendelijke club is om trots op te zijn en waar de begeleiding positief en stimulerend is.


Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij V.K.S.O. Zerkegem aan de slag wil, moet van het Charter op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers moeten weten welke regels er gelden. De gedragscode moet door iedereen bij V.K.S.O. Zerkegem worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen en voor niemand geldt een uitzondering als het gaat om het Charter en de gedragscode. Iedereen doet mee aan het handhaven van het Charter. Iedereen binnen V.K.S.O. Zerkegem moet zich inzetten om alles rondom trainingen en wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen.


Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden (normen en waarden).
Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen!


Waarom een gedragscode?

De sportwereld is de laatste jaren harder en agressiever geworden. De agressie rondom de velden neemt toe. Daarnaast worden kinderen mondiger en ouders veeleisender. Voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken.


Algemene gedragsregels

We vragen nadrukkelijk aandacht voor gedragsregels tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal:

 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.


Op en rond het sportterrein

Het sportterrein is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het proper blijft. Om die reden zijn er in de kleedkamers en elders deze regels van toepassing:

 • Schoenen buiten afkloppen
 • Douchen na wedstrijd of training aangeraden
 • Na het douchen de vloer met trekker schoonmaken
 • Toiletten schoon achterlaten
 • Papier, kauwgom, modder, gras etc. in afvalbakken
 • Niet roken binnen en niet bij de kinderen
 • Geen alcoholhoudende drank in kleedkamer of gang
 • Gebruik de kleedkamers waar ze voor bedoeld zijn en houd deze netjes!!
 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet
 • Blijf als toeschouwer achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine
 • Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken
 • Auto’s parkeren op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
 • De toegang naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden
 • Matig je snelheid op en rond het sportcomplex.
 • filmen en foto’s nemen is verboden in de kleedkamers, tenzij van iedereen uitdrukkelijke toestemming (vb in het kader van een Winfy)


Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.


Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties, opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.

Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende maatregelen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten kunnen door de vereniging aan de betreffende speler worden doorgerekend; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.

Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn, als de leden van V.K.S.O. Zerkegem, de kern van onze club.

De speler:

 • is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld;
 • neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden of meldt zich anders tijdig af bij trainer / leider; Dit gebeurt via Spond;
 • is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig en omgekleed;
 • niemand verlaat de training zonder uitdrukkelijke toestemming van de trainer;
 • is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig;
 • draagt het voorgeschreven K.S.O. Training bij wedstrijden;
 • heeft respect voor de tegenstander, de leider, de scheidsrechter en het publiek: deze mensen offeren hun vrije tijd ook voor jullie op!
 • accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens;
 • geeft na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstanders (altijd!) een hand;
 • is zuinig op alle materialen die de leden mogen gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers;
 • klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan;
 • dient na training en wedstrijd de kleedkamer na max 30’ te hebben verlaten;
 • filmen en foto’s nemen is verboden in de kleedkamers, tenzij van iedereen uitdrukkelijke toestemming (vb in het kader van een Winfy)
 • helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer;
 • meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan;
 • laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de ouders of begeleider;
 • helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training;
 • gaat bewust en sportief om met de regels die bij voetballen gelden en waardeert dan anderen zoals leiders, trainers, scheidsrechters en bestuurders die zich daarvoor inzetten;
 • draagt zijn steentje bij door vrijwilligerswerk te verrichten;
 • komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder zich tijdig af te melden dan bepaalt de desbetreffende trainer of begeleider de te nemen sanctie.

 

Gedragsregels voor begeleider/afgevaardigde

De begeleider:

 • heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
 • heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders;
 • onthoudt zich van iedere vorm van verbale of fysieke agressie ten opzichte van ouders, trainers, spelers en bestuur en dit zowel voor eigen vereniging als de tegenstander.
 • is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
 • ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter;
 • verzorgt eventueel in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden;
 • zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis;
 • verlaat als laatste de kleedkamer;
 • is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak);
 • verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • zorg draagt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis;
 • gaat met het energiebeheer om als een goeie huisvader;
 • indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt;
 • neemt deel aan leider/trainer-avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 • stopt de teamkleding in de daarvoor voorziene wasmachine;
 • bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers;
 • wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator, API of bestuur van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht;
 • Rookt niet tussen de spelers.
 • Houdt rekening dat bij het dragen van de V.K.S.O Zerkegem outfit, hij de vereniging vertegenwoordigt. Dit zowel op als buiten de voetbalomgeving. Men past zijn gedrag hiernaar aan.

 

Gedragsregels voor de trainer

De trainer:

 • heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
 • heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders en medetrainers;
 • onthoudt zich van iedere vorm van verbale of fysieke agressie ten opzichte van ouders, trainers, spelers en bestuur en dit zowel voor eigen vereniging als de tegenstander.
 • brengt spelers passie bij voor het spel;
 • draagt geschikte trainerskledij;
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, potjes, doelen, etc.);
 • zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen;
 • zorgt voor het afsluiten van het materiaalhok tijdens en na de training;
 • controle houdt op schoonhouden van de kleedkamers;
 • er op toeziet dat veldverlichting tot een minimum beperkt wordt en na de wedstrijd uitgeschakeld wordt;
 • gaat met het energiebeheer om als een goeie huisvader;
 • deel neemt aan leider/trainer-avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 • er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen;
 • bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers;
 • wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator, API of bestuur van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht;
 • Rookt niet tussen de spelers;
 • Houdt rekening dat bij het dragen van de V.K.S.O Zerkegem outfit, hij de vereniging vertegenwoordigt. Dit zowel op als buiten de voetbalomgeving. Men past zijn gedrag hiernaar aan.

 

 

Gedragsregels voor de ouders / verzorgers van de jeugdspeler

Bij onze vereniging willen we graag dat het gedrag en de invloed van de ouders/verzorgers langs de lijn positief en ondersteunend is. De ouder/verzorger:

 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
 • blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld;
 • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding);
 • laat de coaching van het team over aan de trainers en begeleiders;
 • onthoudt zich van commentaar op de scheidsrechter of spelleider (hij heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo lijkt!);
 • blijft positief, juist bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij;
 • gaat niet in discussie met de leider en de scheidsrechter, zeker niet in aanwezigheid van kinderen. Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede plaats met de juiste mensen;
 • onthoudt zich van iedere vorm van verbale of fysieke agressie ten opzichte van ouders, trainers, spelers en bestuur en dit zowel voor eigen vereniging als de tegenstander.
 • praat ook thuis over wedstrijden en trainingen; het is voor kinderen fijn om over ervaringen en belevenissen te kunnen praten. Wil je ook de foutjes bespreken, dat mag, maar vergeet vooral ook niet om het positieve minstens evenveel de benadrukken. Wees steeds opbouwend;
 • helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
 • er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
 • er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
 • er op toe zien dat zoon/dochter respect heeft voor medespelers, leiders en trainers , ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende jeugdcoördinator of bestuur van de vereniging!

 

GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger:

 • dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
 • neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een API of iemand van het bestuur;
 • fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief;
 • maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk;
 • onthoudt zich van iedere vorm van verbale of fysieke agressie ten opzichte van ouders, trainers, spelers en bestuur en dit zowel voor eigen vereniging als de tegenstander.
 • heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van K.S.O. Zerkegem.
 • Houdt rekening dat bij het dragen van de V.K.S.O Zerkegem outfit, hij de vereniging vertegenwoordigt. Dit zowel op als buiten de voetbalomgeving. Men past zijn gedrag hiernaar aan.

ALCOHOL, TABAK, DRUGS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Om die reden vinden we het zeer belangrijke onderstaande zaken apart te noemen:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.;
 • Het is verboden te roken in de kleedkamers en in de kantine.
 • Het is verboden alcohol te gebruiken in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.


Grensoverschrijdend gedrag

We spreken over grensoverschrijdend gedrag in volgende gevallen:

 • Fysiek geweld
 • Psychisch geweld
 • Seksueel geweld
 • Pesten
 • Verwaarlozing


Het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de vereniging (ouders, trainers, spelers, begeleiders, vrijwilligers en bestuur) om alert te zijn voor grensoverschrijdend gedrag.  Dergelijk gedrag wordt gerapporteerd aan één van onze opgeleide club-API:

 • Sofie Strubbe
 • Marc Flederick
 • Jurrie Debruyne


De API gaat aan de slag met de verkregen info, gaat in gesprek met de betrokkenen, maar is geen rechter. Uiteraard kunnen sancties wel volgen, maar indien de feiten te zwaar zijn, worden deze zonder aarzelen doorgegeven aan de voetbalbond.